82. Reguła de L`Hospitala

Funkcje. Badanie funkcji. Granice funkcji. Wyrażenia nieoznaczone. Pochodna funkcji. Reguła de L'Hospitala.Korzystając z reguły de L`Hospitala obliczyć granicę funkcji

Regułę de L'Hospitala stosujemy wtedy, gdy:

badana funkcja jest ilorazem innych funkcji;

w punkcie x=a jest wyrażeniem typu zero przez zero lub w nieskończoności wyrażeniem typu nieskończoność przez nieskończoność;

dla x dążącego do nieskończoności istnieją pierwsze pochodne funkcji tworzących dzielną i dzielnik badanego wyrażenia oraz pochodna dzielnika nie jest równa zero dla wszystkich x większych od pewnego c;

istnieje granica ilorazu pierwszych pochodnych w nieskończoności.

Regułę de L'Hospitala stosujemy

Przykład – funkcja wykładnicza, która w nieskończoności jest wyrażeniem nieoznaczonym postaci nieskończoność do potęgi zerowej. Funkcję tę trzeba będzie przekształcić w wyrażenie postaci ilorazu funkcji dającej w nieskończoności wyrażenie nieoznaczone typu 0 podzielić przez 0. Przy funkcjach wykładniczych wykorzystujemy ich własności oraz własności funkcji logarytmicznych. Funkcja wykładnicza o podstawie dodatniej jest ciągła i można ją zlogarytmować. Logarytm funkcji ciągłej też jest funkcją ciągłą. Oznacza to, że jeśli logarytm funkcji wykładniczej ma granicę w jakimś punkcie, to w tym punkcie ma granicę również funkcja wykładnicza.

funkcja wykładnicza, która w nieskończoności jest wyrażeniem nieoznaczonym postaci nieskończoność do potęgi zerowej

Po otrzymaniu funkcji w postaci ilorazu i wyrażenia nieoznaczonego typu nieskończoność przez nieskończoność można wykorzystać regułę de L'Hospitala.

Po otrzymaniu funkcji w postaci ilorazu i wyrażenia nieoznaczonego typu nieskończoność przez nieskończoność można wykorzystać regułę de L'Hospitala.

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizykiBadanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu